Ιδιώτες  
   Επιχειρήσεις  
   Ενημέρωση  
   Επικοινωνία  

- Π.Δ.Τ.Ε 2592/2007

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ - Σύμφωνα με την Π.Δ.Τ.Ε. 2592/2007

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ - Σύμφωνα με την Π.Δ.Τ.Ε. 2592/2007

Οι πιο κάτω πληροφορίες δημοσιοποιούνται στα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας II (Πυλώνας III) και ειδικότερα της Π.Δ.Τ.Ε. 2592/20.08.2007 και του Νόμου 3601/2007 και αφορούν την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για δημοσιοποίηση εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, καθώς και τη διαχείρισή τους.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας Συν.Π.Ε. ιδρύθηκε αρχικά ως πιστωτικός συνεταιρισμός το 1994 και μετεξελίχθηκε ως συνεταιριστική τράπεζα το 1999 με την υπ.΄αριθμ. 11/30.09.1998 συνεδρίαση της Ε.Τ.Π.Θ. της Τράπεζας της Ελλάδος.

Β. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων

Η Τράπεζα εφαρμόζει τις οδηγίες της Π.Δ.Τ.Ε. 2587/ 20.08.2007 για τη διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σ.Τ.ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΝ 31.12.2010
( ποσά σε χιλ. Ευρώ)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.151
ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 2.767
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ) 2.399
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10.257
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -158
ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -158
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10.099

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ο βασικός κίνδυνος, στον οποίο εκτίθεται η Τράπεζα σε πρώτο επίπεδο και για τον οποίο υπόκειται στην υποχρέωση υπολογισμού ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με τον Πυλώνα I της Βασιλείας II είναι ο Πιστωτικός Κίνδυνος (Π.Δ.Τ.Ε. 2588/20.08.2007) και ο Λειτουργικός (Π.Δ.Τ.Ε. 2590/20.08.2007).

Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ 31.12.2010

Για το σχηματισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αυτού η Τράπεζα εφαρμόζει την τυποποιημένη προσέγγιση, όπως αυτή εξειδικεύεται στην Π.Δ.Τ.Ε. 2588/20.08.2007.

Οι εν λόγω απαιτήσεις επιμερίζονται ανά κατηγορία ανοίγματος, όπου ως άνοιγμα ορίζεται στοιχείο εντός ή εκτός ισολογισμού, το οποίο δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει απαίτηση της Τράπεζας.

Οι διάφορες κατηγορίες ανοιγμάτων σταθμίζονται με τους συντελεστές που προβλέπονται στην εν λόγω πράξη.

Την 31.12.2010 το σταθμισμένο ποσό ανοίγματος ήταν 44.234 χιλ. ευρώ και οι σχηματισθείσες κεφαλαιακές απαιτήσεις 3.539 χιλ. ευρώ.

Οι κατηγορίες των ανοιγμάτων της Τράπεζας και ο επιμερισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων ανά κατηγορία έχουν ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ 31.12.2010
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3.599 0 0
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΩΝ ΚΥΒΕΡ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΡΧΩΝ 0 0 0
ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 0 0 0
ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 6.059 1.212 97
ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0 0 0
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 0 0 0
ΑΝΟΙΓΜ. ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 11.083 11.083 887
ΑΝΟΙΓΜ. ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 16.761 12.570 1.006
ΑΝΟΙΓΜ. ΕΞΑΣΦ. ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.813 2.031 162
ΑΝΟΙΓΜ. ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0 0
ΑΝΟΙΓΜ. ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΣΕΚΑ 0 0 0
ΑΠΑΙΤ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 0 0 0
ΑΝΟΙΓΜ. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤ. ΚΑΤΗΓ. ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔ. 0 0 0
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 4.103 3.549 284
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘ 9.890 13.789 1.103
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 57.308 44.234 3.539

Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Για το σχηματισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αυτού εφαρμόζεται η προσέγγιση του Βασικού Δείκτη, όπως αυτή εξειδικεύεται με την Π.Δ.Τ.Ε. 2590/20.08.2007.

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή οι σχετικές απαιτήσεις ανέρχονται στο 15% του Σχετικού Δείκτη Εισοδήματος, ο οποίος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων της τελευταίας τριετίας πριν την ημερομηνία αναφοράς.

Την 31.12.2010 το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο ανέρχεται σε 301 χιλ. ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ 31.12.2010
(ποσά σε χιλ.Ευρώ)

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 301
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 301

ΣΤ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των κινδύνων που περιγράφονται στο άρθρο 27 του Ν. 3601/2007, το σύνολο των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας, καθώς και ο υπολογιζόμενος σχετικός δείκτης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, όπου είναι εμφανές ότι η Κεφαλαιακή Επάρκεια της Τράπεζάς μας βρίσκεται σε εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες ο ελάχιστος δείκτης είναι 10% (έναντι 8% των εμπορικών Τραπεζών).

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ

Α΄ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 3.539
Β΄ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 301
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 3.840
Γ΄ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10.099
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 21.04%

Ζ. ΠΥΛΩΝΑΣ 2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ II

Σε ένα δεύτερο επίπεδο η Τράπεζα παρακολουθεί κινδύνους πέραν του πιστωτικού και λειτουργικού σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3601/2007 και την Π.Δ.Τ.Ε. 2595/20.08.2007 που αφορά τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (Δ.Α.Ε.Ε.Κ.).

Η Δ.Α.Ε.Ε.Κ. αφορά την εκτίμηση κινδύνων όπως:

Κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο επιτοκίου, κίνδυνο συγκέντρωσης, κίνδυνο στρατηγικής, κίνδυνο φήμης, κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν από το θεσμικό, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για την εκτίμηση των παραπάνω κινδύνων η Τράπεζά μας, όπως και όλες οι Συνεταιριστικές, συνεργάζεται με την εταιρία Systemic Risk Management Solutions.

Έχει κατατεθεί από την εν λόγω εταιρία, έκθεση που αφορά κυρίως ζητήματα οργανωτικής επάρκειας της Τράπεζας και θέματα ανά κατηγορία κινδύνου.

-Κίνδυνος ρευστότητας

Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την πιθανή αδυναμία της Τράπεζας ως προς την ανεύρεση επαρκών ρευστών διαθέσιμων για την κάλυψη των υποχρεώσεών της.

Για τη διαχείριση του κινδύνου αυτού η Τράπεζα έχει εκπονήσει και έχει αποστείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος πολιτική ρευστότητας και σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης ρευστότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Π.Δ.Τ.Ε. 2614/07.04.2009.

Ο κίνδυνος παρακολουθείται από τη Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας και μέχρι τώρα δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα.

-Κίνδυνος επιτοκίου


Σχετίζεται με την αναντιστοιχία της λειτουργίας στον τομέα χορηγήσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο και της λειτουργίας στον τομέα των καταθέσεων με σταθερό επιτόκιο όσον αφορά τις προθεσμιακές καταθέσεις.

Ο τομέας ελέγχεται στενά από τη Γενική Διεύθυνση και αντιμετωπίζεται με την προώθηση προθεσμιακών καταθέσεων σχετικά βραχυπρόθεσμης διάρκειας
( κυρίως 3μήνου και πάντως όχι μεγαλύτερης του έτους).

Ο μεγάλος κίνδυνος όμως για την Τράπεζα προέρχεται, όσον αφορά τον κίνδυνο επιτοκίου από θεσμικές παρεμβάσεις ( έκδοση υπουργικών αποφάσεων) για ρυθμίσεις υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων με επιτόκιο χαμηλότερο από το υφιστάμενο συμφωνηθέν μεταξύ Τράπεζας και πιστούχων.

- Κίνδυνος στρατηγικής

Η Τράπεζα με προσεκτικά βήματα υλοποιεί το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο 2009-2013. Ήδη ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο Κατάστημα της Τράπεζας στην Προσοτσάνη και διαφαίνονται θετικές προοπτικές συνεισφοράς του στα αποτελέσματα της Τράπεζας τα επόμενα χρόνια.

-Κίνδυνος φήμης

Μια πρωτοβουλία πίστης με συνεταιριστικό χαρακτήρα είναι εξαιρετικά εκτεθειμένη στο σχετικό κίνδυνο.

Το στοιχείο της φήμης της Τράπεζας είναι κεντρικό για τη Διοίκηση και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η Τράπεζα διαθέτει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο κύρους στην περιοχή της Δράμα, όπου λειτουργεί για περισσότερα από 10 χρόνια. Στα πλαίσια της διατήρησης αυτής της κατάστασης προχωρά σε προσεκτικές επιχειρηματικές κινήσεις και ενημερώνει σε τακτική βάση τους συνεταίρους της.

- Κίνδυνος συγκέντρωσης

Είναι απολύτως λογικό να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγκέντρωσης για μία Τράπεζα, η οποία λειτουργεί σε ένα μόνο Νομό, όπως η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.

Τον κίνδυνο αυτό η Τράπεζα τον περιορίζει με τη διασπορά των πιστοδοτήσεών της σε μεγάλο αριθμό πιστούχων και σε όλους τους κλάδους που δραστηριοποιούνται στα όρια του Νομού Δράμας.

-Κίνδυνοι από το θεσμικό, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι κίνδυνοι αυτοί είναι σημαντικοί για την περιοχή μας και λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών της Τράπεζας.

Μέχρι σήμερα η Τράπεζα ανταποκρίθηκε σε όλες τις ανάγκες που προέκυψαν από το θεσμικό πλαίσιο, ενώ επέδειξε υψηλά αντανακλαστικά σε όλα τα προβλήματα που έθεσε το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον ιδιαίτερα στο τελευταίο διάστημα της μεγάλης χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.Πληροφορίες

ΕΣΠΑ 2007-2013


Ενίσχυση ΜμΕ


Αρχική Σελίδα | Πολιτική Απορρήτου | Όροι Χρήσης | Σύνδεση | Αποσύνδεση | Επικοινωνία