Ιδιώτες  
   Επιχειρήσεις  
   Ενημέρωση  
   Επικοινωνία  

ΕΤΟΣ 2016

Πληροφόρηση για τη χρήση 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4374/2016.

Άρθρο 6

Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα.
1. Πληρωμές εντός της χρήσεως 2016 για λόγους διαφήμισης, προβολής ή προώθησης, οι οποίες:

Έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αποδέκτη: α) επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, β) επιχείρηση ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, γ) άλλη οντότητα που είναι συνδεδεμένη με τις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή κατά τον ορισμό του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24 ή έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αποδέκτη επιχείρηση διαφήμισης και επικοινωνίας, κατά το μέρος που αφορούν περαιτέρω πληρωμές προς τις επιχειρήσεις της περίπτωσης α ανωτέρω.

A' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΑΡ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.3.000,00
Σύνολο3.000,00
Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΑΡ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.3.000,00
Σύνολο3.000,00
2. Πληρωμές εντός της χρήσεως 2016, λόγω δωρεάς, χορηγίας, επιχορήγησης ή από άλλη χαριστική αιτία, προς φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.
A' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
ΜΟΥΣΙΚΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ2.000,00
Σύνολο2.000,00
Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
ΔΕΚΠΟΤΑ ΔΡΑΜΑΣ4.999,50
Σύνολο4.999,50
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
ΜΟΥΣΙΚΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ2.000,00
ΔΕΚΠΟΤΑ ΔΡΑΜΑΣ4.999,50
Σύνολο6.999,50


Πληροφορίες

ΕΣΠΑ 2007-2013


Ενίσχυση ΜμΕ


Αρχική Σελίδα | Πολιτική Απορρήτου | Όροι Χρήσης | Σύνδεση | Αποσύνδεση | Επικοινωνία