Ιδιώτες  
   Επιχειρήσεις  
   Ενημέρωση  
   Επικοινωνία  

ΕΤΟΣ 2017

Πληροφόρηση για τη χρήση 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4374/2016.

Άρθρο 6

Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα.
1. Πληρωμές εντός της χρήσεως 2017 για λόγους διαφήμισης, προβολής ή προώθησης, οι οποίες:

Έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αποδέκτη: α) επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, β) επιχείρηση ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, γ) άλλη οντότητα που είναι συνδεδεμένη με τις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή κατά τον ορισμό του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24 ή έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αποδέκτη επιχείρηση διαφήμισης και επικοινωνίας, κατά το μέρος που αφορούν περαιτέρω πληρωμές προς τις επιχειρήσεις της περίπτωσης α ανωτέρω.

A' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
2. Πληρωμές εντός της χρήσεως 2017, λόγω δωρεάς, χορηγίας, επιχορήγησης ή από άλλη χαριστική αιτία, προς φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.
A' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
Σύνολο 
Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
ΔΕΚΠΟΤΑ ΔΡΑΜΑΣ4.000,00
Σύνολο4.000,00
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Αποδέκτες ΑμοιβώνΠοσό ευρώ
ΔΕΚΠΟΤΑ ΔΡΑΜΑΣ4.000,00
Σύνολο4.000,00


Πληροφορίες

ΕΣΠΑ 2007-2013


Ενίσχυση ΜμΕ


Αρχική Σελίδα | Πολιτική Απορρήτου | Όροι Χρήσης | Σύνδεση | Αποσύνδεση | Επικοινωνία