Ιδιώτες  
   Επιχειρήσεις  
   Ενημέρωση  
   Επικοινωνία  

Προσωπικά Δεδομένα

ΑΡΘΡΟ 11 Ν. 2472/1997, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας ΣΥΝ.Π.Ε (Μ.Αλεξάνδρου 7 & Κ.Νταή, Τ.Κ 66100, Δράμα) ("Τράπεζα") επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων ("Πελατών") με τις εξής ιδιότητες:

Πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών , εταίροι/μέτοχοι πελατών, εντολοδόχοι πελατών, μέλη διοικητικού συμβουλίου πελατών, αντίκλητοι πελατών, συμβαλλόμενοι (π.χ. εγγυητές), καθώς και υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις προς την Τράπεζα ώστε να γίνουν πελάτες της.

Σκοπός της επεξεργασίας: πρόσβαση των πελατών της Τράπεζας στο e-Βanking, διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω e-Banking, εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλαγών της Τράπεζας με τους πελάτες της, προάσπιση των συμφερόντων της Τράπεζας, εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας, προστασία της εμπορικής πίστης και των οικονομικών συναλλαγών, καθώς και προώθηση πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών της Τράπεζας κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης των πελατών.

Αποδέκτες των δεδομένων:

1.Για τα στοιχεία σχετικά με ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεώσεων τρίτων : η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ" (Αλαμάνας 2, Μαρούσι).

2. Για τα στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Τράπεζα να ανακοινώνει βάσει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως: δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί ή τρίτοι.

3.Για όλα τα στοιχεία: η Διοίκηση, οι υπηρεσίες της Τράπεζας καθώς και οι θυγατρικές εφόσον υπάρχουν και οι συνδεδεμένες με την Τράπεζα εταιρείες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997). Ο πελάτης έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης άρθρο 13 ν. 2472/1997).

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζά μας (κος Αμαξόπουλος Παναγιώτης, Γενικός Διευθυντής, Μ.Αλεξάνδρου 7, Τ.Κ. 66100, τηλ.25210-28421).Πληροφορίες

ΕΣΠΑ 2007-2013


Ενίσχυση ΜμΕ


Αρχική Σελίδα | Πολιτική Απορρήτου | Όροι Χρήσης | Σύνδεση | Αποσύνδεση | Επικοινωνία